Anti-AKW-Demonstration auf dem Bonner Hofgarten am 14. Oktober 1979, Foto: Hans Weingartz, Quelle: Wikimedia Commons, Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE